جنگ خیابان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حفاظت از قلمرو خود را. سبک های قدیمی با کارد بزرگ و سنگین و یا تفنگ مشتعل، در هر صورت و پا زدن کسانی که اراذل و اوباش.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - شوت S
- اسلش
D - پرش.

FightingShootingActionShoot 'em UpGunsStreetWars