توپخانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

تنظیم قدرت و زاویه به آتش در تانک های دشمن. سازمان دیده بان که جهت باد! بازیکن تنها تنها.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

FightingActionShoot 'em UpTankArtillery