دریایی از آتش 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ساخت سربازخانه و کارخانه ساخت ازنظامیان و تانک برای تخریب دشمن خود را! ما دون 'تی زندانیان را در این استراتژی زمان واقعی!

کنترل بازی:
استفاده از موس برای کنترل بازی.

FightingStrategyAdventureActionSeriesTankFire