توربو مخزن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حفاظت از شهرستان از نابودی توسط سربازان شورشی بشر و استادان خود، روبات!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - پرش به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت انجمن - آتش
S - موشک به فضا پرتاب شد.

ActionShoot 'em UpTankTurbo