میکرو Madnetics بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راه اندازی چرخ های داغ اتومبیل به رمپ مختلف. شمارش دقت! ارسال 'اونا تا رمپ به امتیاز مگا. راه اندازی ماشین های کمتر و دریافت یک جایزه بزرگتر در پایان. زمانی که بازی انجام شده است، را چک کنید و ببینید اگر شما از آن ساخته شده را به نمرات بالا!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف پرتاب.

ShootingActionTiming MicroMadnetics