منو ضرب وشتم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیروز شدن در مواد غذایی رایگان در هکتار! در هکتار! برای یک سال!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

FoodFood ServingMenuMayhem