بولینگ: اسموتی فروشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مشتری خود را دسته کوچک موسیقی جاز چرب بخواهند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillFoodAdverFood ServingSkittlesSmoothieShop