سحر و جادو GEM بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

دریافت توپ رنگی به دست های خود را می گیرند و سپس پرتاب آنها را تا به توپ از همان رنگ برای روشن شدن صفحه نمایش.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMagic