سحر و جادو تخم مرغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما Picachu گرفتن تخم مرغ است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMagicEggs