سحر و جادو مغازه کادو فروشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شما نیاز به کمک کتی برای جمع آوری مواد جادویی برای هدیه سحر و جادو. استفاده از صفحه کلید برای جمع آوری 3 مواد مشابه، آن ناپدید می شوند اگر شما آن را در زمان استفاده نکنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMagicGiftShop