دورا فروشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   178 68% with 25 votes

آبی دورا و دوستان او در حال راه اندازی یک رستوران و می خواهید به برخی از پاپ. اما البته، دورا 'دوستان در حال رفتن به اولین مشتریان، به طوری که شما برنده' تی بسیار نگران. اما سریع، بنابراین دورا برگ نوک خوب!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به کلیک بر روی مواد غذایی و کشیدن آن به مشتریان.

CookingCookShopGirlFoodCookingShoppingRestaurantDora