سحر و جادو ماجراجویی کاشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

40 سطح از اتصالات شکل در سمت راست نقطه به عنوان سطح می چرخد. اجازه دهید آن مرد عبور از نقشه!

کنترل بازی:
با کلیک بر روی سوراخ درست برای کشف tile.To سحر و جادو عبور از اتاق شما نیاز به پیدا کردن کاشی های سحر و جادو. نقشه نشان می دهد شکل کاشی و سحر و جادو است و شما باید برای پیدا کردن سوراخ که در آن متناسب با. شما باید به عجله بسر می رسانید، بنابراین شما دان 'تی گرفتن سوخته!

FunnyMagicTilesAdventure