گرفتن تخم مرغ عید پاک خود را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

تطابق تخم مرغ عید پاک خود را. هدف شما این است برای مطابقت با سه بار یا بیشتر تخم مرغ عید پاک از همان طراحی است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android YourEasterEggs