Isora بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

شما باید برای روشن شدن نقشه توسط پله در هر کاشی و بازگشت به قرمز قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
کنترل: کلید های arrow و فضا.

SkillPuzzleRetroIsora