زمین یکپارچهسازی با سیستمعامل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

به یکپارچهسازی با سیستمعامل زمین خوش آمدید! در این پرش و اجرا platformer بازی شما به مخلوق است که به نظر می رسد مانند حباب مرتکب خطا شدن مرد.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

AdventureCollecting RetroLand