H K کافه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

کوک و خدمت به مواد غذایی به مشتریان گرسنه قبل از آنها عصبانی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureCafe