dressup دختر 20 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

طراحی نگاه شیرین مناسب برای دختر با پس زمینه متحرک فوق العاده جدید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsDressup