پایان کابوس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

همیشه زیرفشار کردن در وسط یک کتاب تا به حال رویاهای دیوانه همیشه احساس قادر به مبارزه با عقب در این رویا به خواب. نگاهی کنترل از بچه و از بین بردن تاریکی در ذهن خود مرور کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureNightmares