اسکی سراشیبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سراشیبی اسکی یک بازی ورزشی HTML5 است. اسکیت باز را به انتهای مسیر هدایت کنید و از موانع اجتناب کنید. موانع بیشتر شما را نگه دارید، نمره بالاتر شما را دریافت کنید!

کنترل بازی:
در بازی

Sports Obstacle Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen