ناز پرستار پت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

پیراستن این پرستار زیبا با لباس شما می خواهم. رد و بدل چند مجموعه و حفظ یکی که

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsCuteNurse