مهد کودک بچه ناز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

او 'مهد کودک و آماده برای ماجراجویی های سرگرم کننده است، لباس او را تا در راه او دوست دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCuteKindergarten