Cubrius بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شما باید تمام حبه ناپدید می شوند برای پیشبرد به سطح بعدی. بازی به سرعت به ضرب نمره خود را با یک دسته کوچک موسیقی جاز bunos

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyCubrius