کنسول راه اندازی: کشتی 2ND بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

جنگ کنسول: به عنوان یک انسان تحویل، آن کار خود را به دفاع از واگن پر از کنسول در حالی که شما را تحویل محلی به فروشگاه بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionConsoleLaunchShip