بن 10 پرنده شکار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   136 68.42% with 19 votes

بن 10 در جنگل به دام افتاده است، و او نیاز به شکار پرندگان برای زنده ماندن و تغذیه پدر بزرگ آسیب دیده خود است. نگه دار، و آتش!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به هدف و دکمه فاصله برای آتش سوزی.

SkillShooterShootArrowLaunchFireShootingBirdHunting