آتش سوزی در آسمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آتش باران از آسمان خود را با F-22!

کنترل بازی:

ماوس را به حرکت می کند.
نوار فضا را به آتش.
1-3 برای تغییر موشکی.

ShootingShoot 'em UpAircraftSide ScrollingFire