Lửa In The Sky Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

mưa lửa từ trên trời với F-22

Điều khiển:

chuột để di chuyển.
Không gian thanh để cháy.
1-3 để thay đổi tên lửa.

ShootingShoot 'em UpAircraftSide ScrollingFire