درایو گلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هدف شما این است که بازی قبل از تاریخی دور از گلف با جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود قابل اعتماد خود را از طریق یک چشم انداز ژوراسیک. 18 سوراخ در مجموع، هر کدام سخت تر از گذشته است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureLaunchGolfDrive