دفتر مینی گلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

زمان به بازی در برخی مینی گلف در روی میز کار خود را با اقلام دفتر ایجاد موانع.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBallGolfOfficeMini