مینی زدن توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بیشتر مینی سوراخ گلف را انتخاب کنید. سعی کنید برای یک سوراخ در یک است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SportsGolfMiniPutt