خیابان مولیگان 'زدن توپ 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

در آسمان وجود دارد، چندان 'تی زیادی برای انجام دیگر از گلف بازی. مراقبت برای بازی؟

کنترل بازی:
استفاده از موس برای تعیین قدرت نوسان و جهت توپ.

SportsGolfMulligan-s3-putt