گلف دورا در صفحه اصلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   97 56.25% with 16 votes

این یک بازی باحال در مورد دورا است. آیا شما دوست بازی دورا؟ کمک به او تمام دوره آموزشی گلف به پایان برسد

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBallGolfAnimalMonkeyDoraHome