گربه با گلف کمان 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

شلیک تیر و کمان که گربه به آن متصل است. رسیدن به هدف به عنوان عکس چند که ممکن است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsGolfAnimalWith