گربه با گلف کمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید برای ارسال این زن سبک و جلف قایقرانی از مرزهای. گرفتن گربه در هدف سخت تر از آن به نظر می رسد، اما قواعد معمول گلف به این سبزی شناور اعمال می شود.

کنترل بازی:
کلیک کنید و کشیدن ماوس به منظور تعیین قدرت و جهت.

SportsGolfAnimalWith