مسابقات Flugtug: پرتاب بشقاب پرنده ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف از این بازی این است به راه اندازی UFO خود را تا آنجا که ممکن است.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

FlyingAircraftCanonFlugtugTournamentLaunch