Flugtug טורניר: השקת עב"מים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

מטרת המשחק היא להשיק UFO שלך ככל האפשר.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

FlyingAircraftCanonFlugtugTournamentLaunch