غار اجرای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما بن جمع آوری اقلام و دریافت در سراسر موانع.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyCavern