کاساندرا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کاساندرا شده است دعوت به مهمانی. راهنما او را انتخاب کنید که چه چیزی برای پوشیدن (پسر او را دوست خواهد در حزب).

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsCassandra