کاپیتان Braidy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

افزایش می یابد از طریق هوا به عنوان کاپیتان Braidy شگفت انگیز!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureCaptainBraidy