عروس و داماد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

عروس و داماد در عجله به لباس قبل از عروسی شروع می شود تا آنها لباس زیبایی و لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Dress UpBrideGroom