عروس زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بانوی زیبا در مورد ازدواج، اما او می خواهد شما را به بهترین لباس را انتخاب کنید. آیا می توانم آن را انجام دهید؟ لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpBeautifulBride