پیراستن عروس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

عروس هنوز آماده برای عروسی نیست. کمک لباس او را تا با انتخاب بهترین لباس شب و دسته و همچنین گوشواره و گردنبند. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpBride