عروس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

لباس عروسی را انتخاب کنید که دوست دارید بیشتر. همه آنها بسیار ظریف است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWeddingElegantDress UpBride