اشیاء برتز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

بچه های برتز همچنین می دانیم چگونه در یک تیم کار می کنند. همه آنها را به حرکت چیز را از طبقه بالا به طبقه پایین. شما امکان پذیر را کلیک کنید فقط یک بار بر روی هر بچه.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

KidsMouse SkillGirlBratzObjects