برتز قبل بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این خنک بازی های برتز خواهد شد که شما پانسمان تا عروسک خود را از انتخاب در ظریف ترین راه ممکن و دنده آنها را برای یک روز عالی پیش. لذت بردن از پانسمان تا عروسک های برتز!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpBratzMakeoverGame