دوچرخه سواری زیبایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

سوار دوچرخه خود را از طریق موانع مختلف در زمین بازی به همان سرعتی که شما می توانید!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

KidsSportsGirlObstacleSeriesBicycleGirlsBikingBeauty