دوچرخه سواری زیبایی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سوار دوچرخه خود را از طریق موانع مختلف در زمین بازی به همان سرعتی که شما می توانید!

کنترل بازی:
با استفاده از کلیدهای جهت دار برای کنترل دوچرخه.

KidsSportsGirlObstacleSeriesBicycleBikingBeauty