زنبور تکاور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نگاهی به اتهام به یک قبیله از زنبورها و اصلاح پارک مرکزی .. شکست قبیله دشمن!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

FightingActionCommando