زیبا شاهزاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

شاهزاده خانم کوچک ما به کمک شما نیاز به او لباس تا قبل از دوستان او بود. او کمک کند و از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpPrincessBeautiful