ضربات 3point بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

ساقه که بسیاری 3 عکس بسکتبال اشاره گر که ممکن است در زمان داده شده.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingSportsThrowingBallMouse SkillBasketball3pointShootout