سه نقطه ضربات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   33 50% with 6 votes

امتیاز به عنوان سبد زیادی به عنوان شما می توانید و تبدیل شدن به پادشاه 3 نقطه است.

کنترل بازی:
فضا نوار به عنوان نزدیک به مرکز که ممکن است به نمره.

SportsBasketballThree-pointShootout